اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره- خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه،شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.