محتوای آموزشی توسط دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی تهیه و پس از ارزیابی اثربخشی به‌­روزرسانی می‌شود و علاوه بر ابلاغ به ادارات کل استانی، برای بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌ها در قالب فیلم و محتوای الکترونیکی در اختیار آنان قرارداده می‌شود.