پس از تایید این‌که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد،مسوول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت ماموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می‌رساند.