ماده 109 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتسب - وضعیت پرسنلی است که در یکی از حالتهای زیر از رده خدمتی خود منفک گردیده و حسب مورد در اختیار پرسنلی نیرو یا سازمان مربوطه یا ستاد کل سپاه یا ستاد کل یا وزارت قرار می گیرند، مدت انتساب جزء مدت خدمت برای ترفیع منظور می‌گردد.
الف - پرسنلی که به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی به طور موقت بدون شغل شوند تا سه ماه نیرو یا سازمان مربوطه موظف است ظرف این مدت وضعیت شغلی این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ب - پرسنلی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضدانقلابیون یا اشرار یا سارقین و یا قاچاقچیان به گروگان گرفته شده باشند برای تمام مدت اسارت یا در گروگان بودن و حداکثر تا 6 ماه پس از آزادی، نیرو یا سازمان مربوطه موظف است ظرف مدت مذکور وضعیت این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ج - پرسنل مفقودالاثر که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویاروئی با ضدانقلابیون یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان ناپدید شده و وضع آنان نامعلوم است تا تعیین وضعیت و پرسنلی که بنا به عللی غیر از موارد فوق ناپدید می‌شوند حداکثر به مدت 6 ماه.
د - پرسنلی که به لحاظ بیماری بیش از 4 ماه بستری می گردند حداکثر تا یک سال و جانبازان موضوع بند «ج» ماده 121 این قانون حداکثر تا 2 سال.
تبصره 1 - پرسنل مامور و مامور بخدمت بیش از 6 ماه و همچنین پرسنلی که در طول خدمت به دوره های آموزشی بیش از 6 ماه اعزام می گردند در حکم منتسب خواهند بود.
تبصره 2 - احتساب مدت انتساب پرسنل موضوع بند «ج» این ماده برای ترفیع منوط به تعیین تکلیف آنان خواهد بود.