هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.