ماده 39 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره آموزش تخصصی تکمیلی:
دوره های تخصصی تکمیلی برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آور یکمی به مدت حداقل 6 ماه در دانشکده های علوم و فنون نیروها تشکیل می‌گردد و نیروها موظف هستند نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آور یکمی بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمدار دومی و رزمدار یکمی بر آیند.نیل به درجه رزمدار دومی منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد.