مراجع ذی ‌ربط مکلفند ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب ‌و کار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت ‌های اقتصادی را به ‌گونه‌ ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب ‌و ‌کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مودیان امکان‌ پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی‌ ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مودیان است.