(اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۱۸)- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - جامعه هدف: خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان.
ب - خانواده های شاهد: پدر، مادر، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر.
ج - خانواده جانباز و آزاده: همسر، فرزند و والدین تحت تکفل.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۱۸)- تعیین مصادیق عملی شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۱/۱۸)- کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون توسط بنیاد به عنوان شهید، جانباز و یا آزاده شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود.