(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.
‌تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.