معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:
الف - برگزاری مستمر دوره‌ ها و کارگاه‌ های آموزشی راجع به مهارت ‌های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت‌ های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش‌ ها و توسعه و بهبود مهارت ‌های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ‌ها و کارگاه‌ ها؛
ب - برگزاری دوره‌ های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاههای تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون ‌ها و هیات ‌ها؛
پ - اجتناب از به کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره ‌های آموزشی مربوط؛
تبصره - نتایج حاصل از برگزاری دوره‌ ها و کارگاه ‌های آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می ‌شود.