حسابرس قانونی:
ھیئت مدیره کانون یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) را با جلب موافقت اداره کل به عنوان حسابرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب می نماید و تجدید انتخاب وی برای دوره ھای بعدی بلامانع است.