ماده 69 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وضعیت ترفیعات پرسنل نظامی فارغ ‌التحصیل مدارس و موسسات آموزش عالی و دانشگاهها پس از استخدام و طی دوره آموزش ‌نظامی، حسب مورد به قرار زیر خواهد بود:
‌الف - دارندگان مدارک فوق دیپلم به درجه ستوانسومی نائل میشوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده 66 این قانون خواهد بود.
ب - دارندگان مدارک لیسانس به درجه ستواندومی نائل میشوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده 67 این قانون خواهد بود.
ج - دارندگان مدارک بالاتر در ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از لیسانس یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک لیسانس و در ازاء ‌هر چهار سال ارشدیت از یکدرجه بالاتر برخوردار میگردند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده 67 این قانون خواهد بود.