مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تادیه نمایند:
۱ - برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ - برای اخذ تصدیق یگتومان
۳ - برای هر سواد که داده میشود پنج قران