اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده،محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر(حسب مورد شماره ملی،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه)و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.