موثر بودن در چرخه تجارت سقط جنین

عنوان جرم
موثر بودن در چرخه تجارت سقط جنین
مجازات
جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم علاوه بر مجازات درجه 2
مستند قانونی
تبصره 2 ماده 61 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24

عناوین و برچسب‌ها