مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.