ماده 18 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

مدیر صندوق و هیات نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پایان آذرماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم کنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفندماه، آن را تصویب نماید.