بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.