دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظائف ذیل تشکیل می‌گردد:
۵-۱-ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتباربورس اوراق بهادار...
۵-۲-شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.
۵-۳-ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها.
۵-۴-استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
۵-۵-نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
۵-۶-تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
تبصره-تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.