به منظور ارزیابی شرایط و توانمندی خانواده میزبان و تعیین خانواده‌های اولویت­دار، کاربرگ بازبینه(چک لیست) ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه توسط دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی تهیه و در اختیار بهزیستی استان و موسسات مراقبت خانواده محور قرار می­گیرد.