اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

عناوین و برچسب‌ها