ماده 17 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 16/000/000 ریال است.
تبصره - در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌ برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.