ماده 215 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ضریب جبهه و ماموریت های ویژه پرسنل سپاه، (کادر ثابت و بسیجی ویژه) که به دلیل حضور آنها در جبهه و انجام ماموریتهای ویژه به آنها تعلق می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:
الف - مدت در اسارت یا گروگان بودن، جبهه و ماموریتهای مشابه ضریب 5 /1.
ب - مقابله مسلحانه با گروهکها و اشرار و ماموریتهای مشابه ضریب 30 /1.
ج - حفاظت شخصیتهای درجه یک کشوری و ماموریتهای مشابه ضریب 25 /1.
د - حفاظت شخصیتهای درجه دو کشوری و ماموریتهای مشابه ضریب 20 /1.
ه- - انجام ماموریتهای مورد نیاز خارج از محل سکونت به جز موارد فوق ضریب 15 /1.
و - کلیه افرادی که برابر بخشنامه های صادره از ستاد مرکزی سپاه در پشتیبانی از یگانهای رزم و ماموریتهای سپاه مشغول بوده و از انجام ماموریتهای فوق الذکر مستثنی بوده اند ضریب 10 /1.
ز - سایر ماموریتهای سپاه و سوابق خدمتی خارج از سپاه بعد از تاریخ 1357/11/23 ضریب یک.
ح - مدت زمانی که پرسنل در حال تحصیل بوده اند ضریب صفر.
تبصره 1 - چنانچه یک منطقه در یک زمان مشمول دو ضریب واقع شود، ضریب بیشتر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 - ماموریتهای مشابه مذکور در بندهای این ماده با پیشنهاد ستاد کل سپاه و تصویب فرماندهی کل تعیین می‌گردد.