مبحث سوم - اداره اموال از آئین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی

برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذکر میشود. کلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.
هرگاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد.
همین که اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصاً به کسانی که ادعاء دارند باید تذکر داده شود که در صورت عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.
هرگاه شخصی نسبت به‏ شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشکسته تسلیم خواهد شد.
هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند برعلیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.