(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) در اجراء ماده (۳۱) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌ های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه‌ های مصوب در اختیار، به گونه‌ ای برنامه‌ ریزی کند که:
الف از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره ‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره ‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه‌ های الگوی کشت، پاداش بهره‌ وری پرداخت نماید.
ب در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق ‌بیمه به بیمه‌ گران غیردولتی، که در راستای اجراء الگوهای بیمه ‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌ کنند، اقدام نماید.
ج به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف ‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌ های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدف‌ گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعلام می‌ گردد.
د به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌ های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید.
آئین ‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.