بخش چهارم - دریافتی ماهانه پرسنل در موارد خاص

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریافتی ماهانه پرسنل اسیر و گروگان و مفقودالاثر و منتسب و مامور به خدمت بر مبنای حقوق و مزایای مستمر پرسنل حاضر بخدمت همطراز آنان و مزایای آخرین شغل آنها محاسبه میگردد.
میزان دریافتی پرسنل مامور به خدمت در داخل ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و ‌مزایای شغل جدید آنان محاسبه می‌گردد.
پرسنل بازنشسته‌ ای که به موجب ماده 111 این قانون به خدمت اعاده می ‌گردند از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع ‌شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای مستمر مربوط و مزایای شغلی که در آن انجام وظیفه خواهند کرد استفاده می نمایند ‌و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود.
‌مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اضافه شده و در میزان حقوق بازنشستگی آنان موثر خواهد بود.
میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دوسوم و پرسنل بدون کار بر مبنای یک دوم حقوق درجه یا رتبه آنها محاسبه و ‌تعیین می‌گردد.