اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی مینمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن ‌صورت ذکر خواهد شد.