خانواده میزبان باید از هرگونه افشای مشخصات و اطلاعات کودک و نوجوان در فضای مجازی یا از هرگونه به­کارگیری تصاویر وی در رسانه­های اجتماعی، برای کسب درآمد خودداری نماید.