اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها