ماده 15 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می دهند.