در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری - مصوب ۱۳۸۹ ‏-.
ب - شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران.
پ - شرکت: شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
ت - دشت ممنوعه: دشتی که در اجرای ماده (۴‏) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب ۱۳۶۱ - و آیین نامه اجرایی آن، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می‌شود.
ث - دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.
ج - چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه: چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند.
چ - ظرفیت آبی دشت: حداکثر حجم آب زیرزمینی قابل بهره برداری است که به صورت سالانه و براساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
ح - ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص: میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه های مجاز، قنوات و چشمه ها از ظرفیت آبی تجدید شونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
خ - کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضع ماده (۵‏) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب - مصوب ۱۳۶۳ -