تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.