شماره ۳۷۸۶/۲۴۰۹ -۱- ر تاریخ ۳/۴/۱۳۷۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان
عطف‌ به‌ نظریه‌ تفسیری‌ شماره‌ ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائید، منظور آن‌ شورای‌ محترم‌ از عبارت‌"خلاف‌ موازین‌ شرع‌" در بند سوم‌ تفسیری‌ فوقالذکر چیست‌؟ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ بر اساس‌ صدر اصل‌ ۱۱۲ قانون‌ اساسی‌، شان‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تعیین‌ تکلیف‌ در همین‌ موارد است‌.
اکبر هاشمی‌ رفسنجانی - رئیس‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام
شماره ۴۸۷۲ تاریخ ۱۳۷۲/۴/۲۰
ریاست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۳۷۸۶/۱۴۰۹-۱- ر مورخ‌ ۳/۴/۱۳۷۲ و پیرو نامه‌ شماره‌ ۴۵۷۵ مورخ‌ ۳/۳/۱۳۷۲:
«منظور از"خلاف‌ موازین‌ شرع‌" آنست‌ که‌ نه‌ با احکام‌ اولیه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احکام‌ عناوین‌ ثانویه‌ و در این‌ رابطه‌ صدر اصل‌ ۱۱۲ به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعیین‌ تکلیف‌ به‌ لحاظ‌ عناوین‌ ثانویه‌ را داده‌ است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی‌