آیین نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۳ - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود در خصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره - در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.
در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادر موضوع ماده (۱) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری درخصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه می‌باشد.
تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.
در صورتی که پرداخت اصل و سود های مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسید های معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی‌باشد.
سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (۲۰) قانون یاد شده، زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه نامه ها و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها" مصوب ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیئت واگذاری و آیین نامه "نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری " مصوب ۲۷ / ۱۱ /۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می‌گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد.
در راستای تبصره ماده (۵) قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی - مصوب ۱۳۸۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل " واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق " مصوب ۱۹ / ۱۱ /۱۳۸۷ هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارایه نماید.
سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه ها شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارسال نماید. اتاق یاد شده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور