ماده 144 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وجوه بندهای (ب) و (ج) و (‌د) ماده 141 این قانون ماهیانه به حساب ‌های مربوط واریز می‌گردد.
‌تبصره - سهم دولت بابت خدمات درمانی برای کلیه پرسنل به میزان 3 درصد حقوق پرسنل می‌باشد.