‌فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن از قانون تجارت الکترونیکی

امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌د - به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌ تشخیص و کشف باشد.

سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌ شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌ است.