ماده 70 قانون مدنی

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

عناوین و برچسب‌ها