(منسوخه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:
۱ - خرید سالانه.
۲ - فروش سالانه.
۳ - درآمد ناویژه.
۴ - میزان تولید در کارخانجات.
۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- ارزش حق واگذاری محل کسب.
۶ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
۷ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.