تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۹۴
شماره پرونده: ۹۳-۷۵-۲۶۰

استعلام:

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح­نامه که درآن بایع یک نفر وخریدار۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدای سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:
۱- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟
۲- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است ویا اینکه چون۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد وتلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می­بایست ۳ تمبرجداگانه باطل شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
۲- خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید./ع