مدیران دستگاه ‌های مشمول مکلف ‌اند با انجام بازرسی ‌های هفتگی و سرزده از مجموعه ‌های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری‌ های بعدی خود لحاظ نمایند.