بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه­‌نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.