ماده 4 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.