تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۴۳۹
شماره پرونده: ۹۳-۰۲۵-۱۴۶۵

استعلام:

در پرونده ای نظامی اقای الف از غفلت کارکنان اگاهی سو استفاده نموده و مقادیری وجه نقد و طلا مکشوفه از سارقین که در گاو صندوق اتاق رئیس اگاهی نگهداری می شد را به سرقت برد در این خصوص پروندهای تشکیل وپرونده با قرار مجرمیت و کیفر خواست تقدیم دادگاه محترم شد ریاست محترم شعبه دوم دادگاه نظامی دو استان قزوین بدون انکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند به موجب دادنامه ای مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نمود ویگان در پاسخ اعلام نمود ه محکوم علیه از خدمت اخراج شده است
حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد و از طرفی پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان در مقام تجدید نظر تائید شده اجرای احکام در قبال این رای چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره را جهت ارشاد به این دادستانی اعلام فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده ۶۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.