فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی از آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول قانون و نیز هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود.دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم،بر اساس اهمیت واحد،صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود،ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده(۱۸)به شرح زیر می‌باشد:
الف‌- بررسی،تحقیق،اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب‌- ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
تبصره- ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد.در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج‌- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د- تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
ه- طراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی(فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات،استخدام نیروها،آموزش و غیره)و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و- تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز- صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح‌- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی‌- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(۳)ماده(۴)قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک‌- نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ل‌- تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول(از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سازمان بورس و اوراق بهادار،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه)موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰)را بررسی و به شورا گزارش نماید.

اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره- خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه،شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها،فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید طبق قوانین اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هریک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند.

به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را در چارچوب قوانین تامین نماید.