ماده 38 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 6/000/000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 2/000/000 ریال اضافه می‌گردد.