ماده 40 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

آموزش­های ضروری ویژه کودک و نوجوان در خانواده میزبان به شرح زیر است:
1- خودمراقبتی جسمی و روانی
2- آشنایی با حقوق فردی و تکالیف شرعی در خانواده متناسب با سن و جنسیت
3- مهارت‌های ارتباطی