ماده 12 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهن-گ و ارت-باطات اسلامی و سایر دست-گاههای ذی‌ربط موظف-ند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی آگاه کنند.