ماده 195 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل برابر قانون استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363/05/28 از امکانات مزبور استفاده می نمایند.