آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵ /۲ /۱۳۶۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۶، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹ه- مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۷۵، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳ه- مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۷۷، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴ه- مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷ه- مورخ ۶ /۷ /۱۳۸۱، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶ه- مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۳، شماره ۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵ه- مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۸۳ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۱ لغو می‌گردد.