مدیر و کارشناس مرتبط بهزیستی برای نظارت دقیق و جامع، می­توانند از تخصص و یا همراهی کارشناسان دیگر حوزه­های بهزیستی و در صورت ضرورت اشخاص متخصص معتمد بهزیستی بهره گیرند.